Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST), đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), là một doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa vào năm 2000.

Xem tiếp
Giới thiệu chung
Đăng nhập
Thông báo
 -  Thông báo về việc thôi chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty TST   Chi tiết
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 Chi tiết
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Chi tiết
TB-V/v Đăng ký trả cổ tức và họp Đại hội cổ đông năm 2009 Chi tiết


Biên bản họp hội đồng quản trị số 87/BB-HĐQT 21/10/2009
Chi tiết


Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Cán bộ 
Chi tiết 


-  Công ty TST được công nhận là DOANH NGHIỆP TÍN NHIỆM NĂM 2009
Chi tiết


-  Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông - Xin ý kiến bằng văn bản:
Chi tiết


-  Thông báo đính chính lại thông tin trên Phiếu biểu quyết:
Chi tiết


- Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
Chi tiết


- Báo cáo tài chính quý IV -  2009:
Chi tiết


-  Thông báo chốt danh sách xin ý kiến cổ đông:
Chi tiết


- Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin công ty TST:
Chi tiết

 
-  Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ:
Chi tiết

 

 


Đối tác